Death Note Các chương mới nhất của truyện Death Note http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note Chapter 110 - How to usehttp://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-110-How-to-useTue, 07 Feb 2012 16:20:01 GMT Chapter 109http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chap-109Sun, 11 Sep 2011 04:15:16 GMT Chapter 108http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-108Sun, 29 Jan 2012 19:37:37 GMT Chapter 107http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-107Sun, 29 Jan 2012 19:37:31 GMT Chapter 106http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-106Sun, 29 Jan 2012 19:37:26 GMT Chapter 105http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chap-105Wed, 18 Jan 2012 18:22:48 GMT Chapter 104http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-104Tue, 10 Jan 2012 18:26:00 GMT Chapter 103http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-103Tue, 10 Jan 2012 18:26:05 GMT Chapter 102http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-102Mon, 21 Nov 2011 23:07:40 GMT Chapter 101http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-101Mon, 17 Oct 2011 02:33:17 GMT Chapter 100http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-100Sat, 10 Sep 2011 22:11:05 GMT Chapter 099http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-099Tue, 05 Jul 2011 21:32:10 GMT Chapter 098http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-098Fri, 03 Jun 2011 22:31:10 GMT Chapter 097http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-097Tue, 17 May 2011 09:54:59 GMT Chapter 096http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-096Sun, 01 May 2011 16:53:41 GMT Chapter 095http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-095Sun, 01 May 2011 16:52:27 GMT Chapter 094http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-094Sun, 01 May 2011 16:51:20 GMT Chapter 093http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-093Tue, 15 Mar 2011 23:05:02 GMT Chapter 092http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-092Thu, 24 Feb 2011 23:25:56 GMT Chapter 091http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-091Thu, 24 Feb 2011 22:42:53 GMT Chapter 090http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-090Wed, 23 Feb 2011 23:04:54 GMT Chapter 089http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-089Wed, 23 Feb 2011 22:53:13 GMT Chapter 088http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-088Wed, 05 Jan 2011 17:59:51 GMT Chapter 087http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-087Wed, 05 Jan 2011 17:59:21 GMT Chapter 086http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-086Tue, 04 Jan 2011 18:53:51 GMT Chapter 085http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-085Tue, 04 Jan 2011 18:53:09 GMT Chapter 084http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-084Sat, 18 Dec 2010 19:11:57 GMT Chapter 083http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-083Sat, 11 Dec 2010 18:31:23 GMT Chapter 082http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-082Tue, 07 Dec 2010 17:50:17 GMT Chapter 081http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-081Tue, 30 Nov 2010 17:44:51 GMT Chapter 080http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-080Sat, 27 Nov 2010 19:56:56 GMT Chapter 079http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-079Tue, 23 Nov 2010 09:19:42 GMT Chapter 078http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-078Tue, 23 Nov 2010 09:18:39 GMT Chapter 077http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-077Tue, 23 Nov 2010 09:17:51 GMT Chapter 076http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-076Tue, 23 Nov 2010 09:17:02 GMT Chapter 075http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-075Tue, 23 Nov 2010 09:16:00 GMT Chapter 074http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-074Tue, 23 Nov 2010 09:14:57 GMT Chapter 073http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-073Tue, 23 Nov 2010 09:13:55 GMT Chapter 072http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-072Tue, 23 Nov 2010 09:12:57 GMT Chapter 071http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-071Tue, 23 Nov 2010 09:12:00 GMT Chapter 070http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-070Tue, 23 Nov 2010 09:11:00 GMT Chapter 069http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-069Tue, 23 Nov 2010 01:58:04 GMT Chapter 068http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-068Thu, 30 Sep 2010 22:55:54 GMT Chapter 067http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-067Thu, 23 Sep 2010 02:20:37 GMT Chapter 066http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-066Thu, 23 Sep 2010 02:18:10 GMT Chapter 065http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-065Thu, 23 Sep 2010 02:16:27 GMT Chapter 064http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-064Thu, 23 Sep 2010 02:13:50 GMT Chapter 063http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-063Thu, 23 Sep 2010 02:11:06 GMT Chapter 062http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-062Thu, 23 Sep 2010 02:07:28 GMT Chapter 061http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-061Thu, 23 Sep 2010 02:03:03 GMT Chapter 060http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-060Thu, 23 Sep 2010 01:59:20 GMT Chapter 059http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-059Thu, 23 Sep 2010 01:55:38 GMT Chapter 058http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-058Thu, 23 Sep 2010 01:53:26 GMT Chapter 057http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-057Thu, 23 Sep 2010 01:52:03 GMT Chapter 056http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-056Thu, 23 Sep 2010 01:46:23 GMT Chapter 055http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-055Thu, 23 Sep 2010 01:42:33 GMT Chapter 054http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-054Thu, 23 Sep 2010 01:36:54 GMT Chapter 053http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-053Tue, 24 Aug 2010 02:49:50 GMT Chapter 052http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-052Tue, 24 Aug 2010 02:41:28 GMT Chapter 051http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-051Tue, 24 Aug 2010 02:34:02 GMT Chapter 050http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-050Tue, 24 Aug 2010 02:27:46 GMT Chapter 049http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-049Tue, 24 Aug 2010 02:23:26 GMT Chapter 048http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-48Tue, 24 Aug 2010 02:10:04 GMT Chapter 047http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-047Tue, 24 Aug 2010 01:57:27 GMT Chapter 046http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-046Tue, 24 Aug 2010 01:45:30 GMT Chapter 045http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-045Tue, 24 Aug 2010 01:36:56 GMT Chapter 044http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-044Tue, 24 Aug 2010 01:05:27 GMT Chapter 043http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-043Tue, 24 Aug 2010 01:02:45 GMT Chapter 042http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-042Tue, 24 Aug 2010 00:58:33 GMT Chapter 041http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-041Tue, 24 Aug 2010 00:51:12 GMT Chapter 040http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-40Tue, 24 Aug 2010 00:33:03 GMT Chapter 039http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-039Tue, 24 Aug 2010 00:21:55 GMT Chapter 038http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-038Tue, 24 Aug 2010 00:16:43 GMT Chapter 037http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-037Tue, 24 Aug 2010 00:13:39 GMT Chapter 036http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-036Tue, 24 Aug 2010 00:08:46 GMT Chapter 035http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-035Tue, 24 Aug 2010 00:01:25 GMT Chapter 034http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-034Mon, 23 Aug 2010 23:56:20 GMT Chapter 033http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-033Mon, 23 Aug 2010 23:51:47 GMT Chapter 032http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-032Mon, 23 Aug 2010 23:36:41 GMT Chapter 031http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-031Mon, 23 Aug 2010 23:33:00 GMT Chapter 030http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-030Mon, 23 Aug 2010 23:19:39 GMT Chapter 029http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-029Mon, 23 Aug 2010 23:16:44 GMT Chapter 028http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-028Mon, 23 Aug 2010 23:06:06 GMT Chapter 027http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-027Mon, 23 Aug 2010 22:34:19 GMT Chapter 026http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-026Mon, 23 Aug 2010 22:19:58 GMT Chapter 025http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-025Mon, 23 Aug 2010 22:13:20 GMT Chapter 024http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-024Mon, 23 Aug 2010 22:03:43 GMT Chapter 023http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-023Mon, 23 Aug 2010 21:51:23 GMT Chapter 022http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-022Mon, 23 Aug 2010 21:38:57 GMT Chapter 021http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-021Mon, 23 Aug 2010 21:28:48 GMT Chapter 020http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-20Mon, 23 Aug 2010 21:11:50 GMT Chapter 019http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-019Mon, 23 Aug 2010 21:04:39 GMT Chapter 018http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-018Mon, 23 Aug 2010 20:52:05 GMT Chapter 017http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-017Mon, 23 Aug 2010 15:44:41 GMT Chapter 016http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-016Mon, 23 Aug 2010 15:29:27 GMT Chapter 015http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-015Mon, 23 Aug 2010 15:19:49 GMT Chapter 014http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-014Mon, 23 Aug 2010 15:07:33 GMT Chapter 013http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-13Mon, 23 Aug 2010 13:57:45 GMT Chapter 012http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Chapter-012Mon, 23 Aug 2010 13:32:50 GMT Chapter 011http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Death-Note-Chapter-011Mon, 23 Aug 2010 13:20:48 GMT Chapter 010http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Death-Note-Chapter-010Mon, 23 Aug 2010 05:06:52 GMT Chapter 009http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Death-Note-Chapter-009Mon, 23 Aug 2010 04:59:27 GMT Chapter 008http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Death-Note-Chapter-008Mon, 23 Aug 2010 04:50:48 GMT Chapter 007http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Death-Note-Chapter-007Mon, 23 Aug 2010 04:46:54 GMT Chapter 006http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Death-Noter-Chapter-006Mon, 23 Aug 2010 04:39:58 GMT Chapter 005http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Death-Note-Chapter-005Mon, 23 Aug 2010 04:30:51 GMT Chapter 004http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Death-Note-Chapter-004Mon, 23 Aug 2010 04:06:26 GMT Chapter 003http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Death-Note-Chapter-003Mon, 23 Aug 2010 03:58:13 GMT Chapter 002http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Death-Note-Chapter-002Mon, 23 Aug 2010 03:49:45 GMT Chapter 001http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Death-Note/Death-Note-Chapter-001Mon, 23 Aug 2010 02:59:53 GMT